วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วิชาระบบฐานข้อมูล

3901-1003 ระบบฐานข้อมูล


(DBMS and RDBMS)จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการระบบฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ

งาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพมาตรฐานรายวิชา

1. เลือกใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

2. ใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับงาน

3. ทดสอบและพัฒนาการใช้ระบบฐานข้อมูลคำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของ Database Management System (DBS), Relational Database

Management System (RDBMS) Concept, Entity-Relationship (E-R) Model & Diagram, Normalization,

Components, Tables, Data Types, Constraints, Input masks and validation rules, Setting Relationships,

Creating queries, Accessing data, Sorting, Aggregate function in queries, Action tables, Cross tab query,

Implementing security. Structured Query Language (SQL), Advanced Query, Functions, Joins, Views,

Indexes, Data Integrity, Stored Procedures, Transact SQL, Triggers, Transactions, Locks and Cursors.